Lundberg Märksystem AB's Allmänna villkor vid försäljning och service

Dessa villkor gäller fr.o.m. 2015-01-01

Tillämplighet
Detta avtal skall tillämpas på detta köp, Service och alla utfästelser gjorda av Lundberg Märksystem i broschyrer, prislistor, annonser, offerter, på Internet eller muntligen. Avsteg från detta avtal måste bekräftas skriftligen av Lundberg Märksystem. Alla andra villkor och bestämmelser undantas. Kunds beställning innebär godkännande av detta avtal. Detta avtal utgör inget återförsäljnings- eller distributionsavtal och det är inte tillämpligt vid köp av Produkter från en återförsäljare eller distributör. 

Offerter/beställning/avtal
Offerter är endast giltiga om dessa lämnas skriftligen och under angiven tid. Om ej angivet, är denna tid 60 dagar (inkl. Tredjepartsprodukter). Beställningar accepteras skriftligen, via Internet, telefon eller fax, men är endast bindande efter accept av Lundberg Märksystem. 

Pris och betalningsvillkor
Priser är exkl. skatter, frakt, försäkring och installation. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Lundberg Märksystem äger hålla inne leveranser eller Service tills dess full betalning erlagts. I händelse av dröjsmål med betalning, utgår dröjsmålsränta med 8%. Kostnader för indrivning betalas av Kund. Anmärkningar mot faktura skall ske inom 7 dagar från fakturadatum. 

Leverans/äganderätt/risk
Leveranstiden i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Delleverans kan ske. Plats för leverans anges i Orderbekräftelsen. Äganderätten till Produkt övergår vid full betalning. Intill dess skall Kund hålla Produkt försäkrad och skiljd från annan egendom och Kund äger inte vidta förändringar, förfoga över eller sälja Produkt. Lundberg Märksystem äger rätt att bereda sig tillträde till lokal och återta Produkt. Om Kund säljer Produkt före det att äganderätten övergått, skall Kund anses agera som ombud för Lundberg Märksystem och försäljningslikviden skall hållas åtskiljd för Lundberg Märksystems räkning. Lundberg Märksystem äger kräva betalning före det att äganderätten övergått. Om Kund motsätter sig leverans utan Lundberg Märksystems medgivande, är Kund skyldig att ersätta Lundberg Märksystems kostnader, inkl. förvaringskostnader, eller förlust på grund därav, intill dess Kund accepterar leverans. Risken för förlust av Produkt övergår till Kund vid leverans. 

Godkännande
Kund skall inom 7 dagar efter mottagande och inom eventuellt lagstadgad tid undersöka Produkt eller avvisa denna. Efter denna tid anses Kund ha accepterat Produkt. Medger Lundberg Märksystem retur av Produkt, skall denna vara i originalskick och i sin ursprungliga förpackning, försedd med retursedel samt inköpsbevis. Kostnaderna för retur av Produkt betalas av Kund. Returavgift debiteras (10% av varuvärdet). Fraktkostnader återbetalas ej. 

Garanti
Lundberg Märksystem garanterar att Lundberg Märksystem produkt är felfri under 12 månader från leverans, om inget annat överenskommit. Om Produkt befinns vara felaktig under denna period, reparerar eller ersätter Lundberg Märksystem Produkt inom rimlig tid. Alla under omständigheterna rimliga åtgärder kommer vidtas för avhjälpande av fel inom skälig tid. Lundberg Märksystem tillverkar och reparerar med nya eller jämförbara komponenter i enlighet med industristandard och praxis. 

Lundberg Märksystems garanti och ansvar omfattar inte:
1. Skada orsakad av felaktig installation, användning, modifiering eller reparation utförd av ej auktoriserad tredje part eller av Kund; 
2. Skada orsakad av annan än Lundberg Märksystem eller av yttre våld;
3. Lämplighet för visst särskilt syfte;
4. Tredjepartsprodukter eller Programvara specificerade av Kund. Kund erhåller garanti för dessa produkter direkt från dess tillverkare eller licensgivare; 
5. Anvisningar lämnade av Kund, vilka fullgjorts på ett korrekt sätt av Lundberg Märksystem; 
6. Arbetstid och reservdelar vid reparationer som inte omfattas av garanti (slitdelar, program, filter, lampa, fjädrar, givare, verktyg, märkspets, rem, solenoid, lins);
7. Resekostnader och fraktkostnader.

Service
Service tillhandahålls av Lundberg Märksystem eller av Serviceleverantör. Tider inom vilka Service skall utföras är ungefärliga och kan variera beroende på avståndet till Produkt och dess tillgänglighet. Service kan tillhandahållas via telefon eller Internet, om detta är lämpligt. Kund skall ge Lundberg Märksystem tillåtelse att undersöka Produkt i Kunds eller Lundberg Märksystems lokaler enligt Lundberg Märksystems anvisningar. Lundberg Märksystem äger samtliga utbytta Produkter eller delar och kommer att fakturera Kund om dessa inte returneras på begäran. 

Ansvar
Lundberg Märksystem ansvarar inte för: (i) indirekta skador eller följdskador; (ii) utebliven vinst, lön, intäkt eller besparingar; (iii) skador som avhjälpts av Lundberg Märksystem inom rimlig tid; (iv) skador som kunnat minskas genom rimliga åtgärder, inkluderande säkerhetskopiering och följande av Lundberg Märksystems råd och anvisningar; eller (v) alla artiklar undantagna från garanti eller p.g.a. force majeure. 

Programvara
Programvara som levereras men inte ägs av Lundberg Märksystem omfattas av licensavtal och garantiåtagande utfärdat av licensgivaren. Tillhörande nödvändiga programlicenser medföljer Produkt. Kund förbinder sig att följa dessa licensers villkor. Om Kund vid första uppstartningstillfället väljer att inte acceptera licensen för operativsystemet, accepterar Lundberg Märksystem endast retur av samtliga i Produkten ingående delar för återbetalning. 

Force majeure
Lundberg Märksystem är inte ansvarigt för försenad prestation (inkl. leverans eller service) orsakad av omständighet utanför Lundberg Märksystems rimliga kontroll och är i sådant fall berättigat till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden; exempel är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar längre än 2 månader, äger vardera parten säga upp detta avtal utan rätt till ersättning. 

Sekretess
Vardera parten skall hantera all information mottagen från den andra parten märkt "Konfidentiellt", eller som rimligen skall vara att betrakta som konfidentiellt, som om det vore partens egna konfidentiella information. 

Uppsägning
Lundberg Märksystem äger när som helst skriftligen säga upp detta avtal om Kund: ej erlägger betalning inom rätt tid; Vardera parten äger säga upp detta avtal om motparten: (i) begår ett väsentligt eller upprepat avtalsbrott och rättelse inte sker inom 30 dagar från skriftlig anmaning; eller (ii) blir insolvent eller inte förmår betala sina förfallna skulder.

Om Kund väljer att säga upp avtalet innan leverans har skett debiteras 10% av det totala ordervärdet. 

Kunds ansvar
Kund ansvarar för:
1. Kunds eget val av Produkt och dess lämplighet för ett visst förutsatt syfte;
2. Kunds telefon- och portokostnader vid kontakter med Lundberg Märksystem, om sådana förekommer;
3. Alla specifikationer och anvisningar lämnade av Kund. 

Kund skall vara tillmötesgående och samarbetsvillig och bistå Lundberg Märksystem med nödvändig information, hjälpmedel och tillträde för att Lundberg Märksystem skall kunna uppfylla sina åtaganden. Underlåtenhet medför att Lundberg Märksystem inte har skyldighet att utföra Service eller vara Kund behjälplig. Kund ansvarar för att produkter som ej levererats av Lundberg Märksystem avlägsnas vid Service, säkerhetskopiering, att information lagrad i Produkt förblir konfidentiell samt att Kund uppfyller egna åtaganden och skyldigheter. 

Skyddande av uppgifter
Uppgifter om Kund lagras och/eller överförs strikt i enlighet med tillämpbar och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och Lundberg Märksystems riktlinjer för skyddad registrering. Kund kan instruera Lundberg Märksystem att inte använda uppgift om Kund i reklamsyfte. 

Tillämplig lag
Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist skall i första hand lösas genom skiljemän enligt svensk lag och i Sverige. 

Övrigt
Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltigt eller ej genomförbart av domstol, skall detta inte inverka på giltigheten av avtalet i övrigt. Lundberg Märksystem äger överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till kompetent tredje part. Kund äger inte överföra eller överlåta några skyldigheter. Alla meddelanden skall vara i skrift (meddelande lämnat för hand, skickat med e-post, fax eller A-post anses mottaget 48 timmar efter avsändande) och tillsändas behörig företrädare för respektive part.